ESCO-hankkeiden tuki

Tällä sivulla esitetään yleisten energiatukea koskevien periaatteiden lisäksi ESCO-hankkeisiin liittyviä erityispiirteitä. Tapauskohtaisesti on kuitenkin aina varmistettava Business Finlandista voimassa olevat tukiperusteet ja -ehdot. Investointituet on käsitelty yleisesti kohdassa investointituet.

Tavanomaisen tekniikan hankkeisiin myönnetään pääsääntöisesti tukea vain energiatehokkuussopimuksiin liittyneille. Tästä poikkeuksena ESCO-palvelulla toteutettaviin tavanomaisen tekniikan hankkeisiin voidaan myöntää investointitukea myös yritykselle tai yhteisölle, joka ei kuulu energiatehokkuussopimukseen. Tällöin tuen enimmäismäärä on 15 %. ESCO-hankkeen palvelu- tai sopimuskauden pituudelle ei ole asetettu hankkeen tukikelpoisuuteen vaikuttavia ehtoja.

Tavanomaisen tekniikan tuki energiansäästöhankkeisiin on enintään 20 % energiatehokkuussopimukseen liittyneille yrityksille ja yhteisöille. Mikäli energiatehokkuussopimukseen liittynyt yritys tai yhteisö toteuttaa tavanomaisen tekniikan hankkeen ESCO-palvelulla, on tuki enintään 25 %. (Tukiprosentit vuonna 2018).

ESCO-palveluiden tuen edellytyksenä on vähintään 70 %:n säästötakuu ja todennettavien säästöjen osuus kokonaissäästöistä tulee todentamisjakson aikana olla vähintään 60 % euromääräisesti laskettuna.

ESCO-hankkeet

ESCO-palvelulla (Energy Service Company) tarkoitetaan menettelyä, jossa ESCO-yritys ottaa loppuasiakkaalle toteutettavasta investoinnista toiminnallisen vastuun siten, että investointi voidaan rahoittaa kokonaan tai sovituin osin sen tuottamilla säästöillä.

ESCO-palvelulla toteutettavia hankkeita edistetään korkeammalla tukiprosentilla (niin sanottu ESCO-tuki; soveltuu myös hankkeisiin joiden loppuasiakas ei kuulu energiatehokkuussopimusten piiriin), koska niissä varmennetaan energiansäästön toteutumista mittauksilla ja seurannalla ja ne johtavat yleensä suurempaan ja/tai pysyvämpään energiansäästöön. Näiden hyötyjen varmistamiseksi asetetaan korkeampaa tukea saaville ESCO-hankkeille tiukemmat ehdot kuin tavanomaisille energiatehokkuushankkeille.

Mikäli hanke ei täytä ESCO-tuen edellytyksiä, mutta tuen hakija kuuluu energiatehokkuussopimusten piiriin, voi hanke silti saada tukea normaalina energiatehokkuushankkeena.

Loppuasiakas tuen hakijana

ESCO-tuen hakijana voi toimia vain loppuasiakas. Hankkeen rahoitukselle ja omistusoikeudelle ei enää aseteta erillisiä vaatimuksia. Vastaavat tiedot pyydetään kuitenkin edelleen tukihakemuksen yhteydessä, koska rahoitusjärjestely vaikuttaa maksatukseen ja jotta muutoksen mahdollisia vaikutuksia pystytään tarvittaessa paremmin arvioimaan.

ESCO-hankkeesta tarvittavat tiedot

Tukihakemuksen liitteenä tulee olla ESCO-palvelun käytön todentamiseksi joko ESCO-sopimus tai kummankin osapuolen allekirjoittama erillinen selvitys, jossa on esitetty vähintään seuraavat ESCO-palvelua koskevat tiedot:
  • kuvaus ESCO-palvelulla toteutettavasta investoinnista
  • investoinnin toteutusvaiheen rahoitusjärjestelyt ja tuen kohteena olevan inves-toinnin omistus, kun hanke on valmistunut
  • kuvaus energiansäästön todentamisesta ja tarvittaessa muulla tavalla tehtävästä energiansäästön arvioinnista
  • määrä, jonka verran loppuasiakkaan energian hankintakustannukset vähintään pienenevät hankkeen seurauksena energian hinnan pysyessä muuttumattomana (säästötakuu)
  • ESCO-palvelukauden pituus.

Energiatukiasetuksen mukaisesti tukihakemus tulee jättää ennen sitovan investointipäätöksen tekemistä. Hakija voi esimerkiksi toimittaa sitovan ESCO-sopimuksen jälkikäteen tai liittää tukihakemukseen ehdollisen sopimuksen/selvityksen.

Vaatimukset ESCO-tuelle

Jotta hanke olisi tukikelpoinen ESCO-hankkeena, on sen täytettävä muiden energiatuen ehtojen lisäksi säästöjen todentamiseen ja säästötakuuseen liittyvät vaatimukset.

1. Säästöjen todentaminen
Jotta investoinnin maksu perustuu kokonaan tai osittain saavutettuihin säästöihin, on energiansäästöjen todentaminen välttämätöntä. Todentamisjakson pituuden tulee olla tarkoituksenmukainen.Todentamisjakso voi olla sopimuskautta lyhyempi, jolloin todennetut säästöt voidaan skaalata pidemmälle jaksolle.

Jos energiansäästöä syntyy useasta eri energiamuodosta, on mahdollista kohdentaa todentaminen vain yhteen/joihinkin niistä ja arvioida muista energiamuodoista säästö muulla tavalla.

Tässä tapauksessa vaaditaan tukihakemuksen yhteydessä, että:
  • todennettavien säästöjen arvioitu osuus kokonaissäästöistä todentamisjakson aikana on vähintään 60 % euromääräisesti laskettuna,
  • tuen hakija esittää perustelut siitä, miten muista energiamuodoista saatavat säästöt lasketaan tai arvioidaan (esimerkiksi korrelaatio todennettavan energiamuodon kanssa).

Jotta tuen hakijalle aiheutuva työmäärä pysyy kohtuullisena, ei perusteluissa tarvitse tarkastella 100 % säästöistä vaan vähintään sellaista osuutta, että kohdassa 2 esitetyn säästötakuuvaatimuksen toteutuminen pystytään luotettavasti arvioimaan.

2. Säästötakuu
Säästötakuulla tarkoitetaan sitä euromäärää, jonka verran loppuasiakkaan energian hankintakustannukset hankkeen seurauksena vähintään pienenevät energian hinnan pysyessä muuttumattomana. Energian hankintakustannusten pieneneminen voi johtua toteutuvasta energiansäästöstä, ESCO-yrityksen maksamasta korvauksesta tai näiden yhdistelmästä. Hankkeen kokonaisinvestoinnilla tarkoitetaan energiatuen myöntämisen perusteena olevien hyväksyttävien kustannusten summaa.

Jotta hankkeelle voidaan myöntää ESCO-tukea, on ESCO-yrityksen myönnettävä loppuasiakkaalle säästötakuu. Sen arviointiin sovelletaan seuraavia raja-arvoja:

  • Jos säästötakuu on vähintään 70 % kokonaisinvestoinnista, hanke on sen puolesta tukikelpoinen.
  • Jos säästötakuu on 50-70 % kokonaisinvestoinnista, hanke on tukikelpoinen kunhan tuen hakija esittää luotettavan perustelun säästötakuun määrälle. Perustelut on katsottava tapauskohtaisesti.
  • Jos säästötakuu on alle 50 % kokonaisinvestoinnista, hanke ei ole tukikelpoinen ESCO-hankkeena (mutta voi olla tukikelpoinen tavallisena energiatehokkuushankkeena).

Jos energiansäästöä syntyy useasta eri energiamuodosta, toteutuva energiansäästö voi olla yhdistelmä todennettavia ja muulla tavalla arvioitavia säästöjä.

Tuen maksaminen ja hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan sisällyttää investoinnin seurannasta aiheutuvat kustannukset enintään vuoden ajalta investoinnin käyttöönotosta. ESCO-palvelussa on olennainen osa investoinnin säästövaikutuksen seuranta, josta työmääränä suurin osa muodostuu nimenomaan ensimmäisen vuoden aikana. Muilta osin menoina voidaan hyväksyä enintään hankinnan ostohintaa vastaavat kustannukset eli samat kustannukset kuin tavanomaisissakin energiatehokkuushankkeissa (menoiksi ei hyväksytä hallinto-, rahoitus-, vakuutus-, korjaus- tai huoltokustannuksia taikka muita vastaavia kustannuksia).

Kun loppuasiakas vastaa investoinnin rahoituksesta sen toteutuksen ajan, voidaan tuki maksaa normaalin menettelyn mukaisesti maksatushakemuksessa esitettyjen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Investoinnin voi rahoittaa myös ESCO-yritys tai kolmas osapuoli, jolloin loppuasiakkaalla on sopimus tuen kohteena olevaa investointia koskevasta ESCO-palvelusta ja erillinen sopimus investoinnin rahoituksesta, mikäli rahoitus ei sisälly edellä mainittuun ESCO-palvelusopimukseen.

Tuki voidaan maksaa täysimääräisenä tuen hakijalle (jonka on oltava loppuasiakas) ESCO-palvelu- ja/tai rahoitussopimuksen perusteella, jotka energiatuen kannalta rinnastetaan leasing-sopimukseen tai osamaksukauppaan. Tuki maksetaan yhdessä erässä, kun hanke on täysin valmis. Investointia ei saa käynnistää ennen tukipäätöstä.

Tuen hakeminen

Business Finlandin asiointipalvelu

Energiatukihakemuksen liitteet ja ohjeet:
Energiatuki (Business Finland)

Kaikki energiatukihakemukset toimitetaan ennen hankkeen aloittamista.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 15.1.2018