Rahoitettavat hankkeet 2017

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t&k -rahoitusta myönnettiin vuonna 2017 yhteensä seitsemälle hankkeelle. Lisätietoja hausta Liikenneviraston verkkopalvelusta.

Hankkeita rahoittivat Liikennevirasto, Sitra, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma. Hakuprosessia koordinoi rahoittajien toimeksiannosta Motiva.

Rahoitettavat hankkeet


HANKE
TOTEUTTAJA
KUVAUS
HANKKEISSA VALMISTUNEET MATERIAALIT
Sähköavusteisten älykkäiden polkupyörien pilotointi ja toimintakäytäntöjen luominenHAMK

Tavoitteena on arjen matkaketjujen sujuvoittaminen suunnittelemalla sekä pilotoimalla aseman/matkakeskuksen ja työpaikan väliseen liikkumiseen sähköavusteisen polkupyörän avulla toimiva malli.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa luodaan käyttäjälähtöinen toimintamalli. Toimintamallia testataan pilotin aikana kumppaniyritysten kanssa. Matkakeskukseen runkomatkan ja last mile/miles liityntämatkan solmuun kehitetään palvelukonsepti kumppanipyörähuoltoyrityksen kanssa. Uusi kehitettävä palvelu on runko-liityntäsolmun sydän ja uuden palvelun ydinpiste. Suunnitteluvaiheen aikana tarkastellaan mahdollisuuksia hyödyntää yksinkertaista digitalisaatiota, joka herättää kiinnostusta ja parantaa käyttäjäkokemusta. Pilottiyritykset ja pilottiin mukaan lähtevien yritysten työntekijät sitoutetaan hankkeeseen ottamalla heidät mukaan jo suunnitteluvaiheeseen, joka toteutetaan co-design menetelmällä. Hankkeen toiminta-alue on pilotin osalta Riihimäki.

Työn lopputuloksena syntyy sähköavusteisen työmatkapyöräilyn monistettava toteutusmalli.
 
Työpaikkojen viisaan liikkumisen markkinapaikan ja palvelu- ja tuotekokeilujen toimintamallin kehittäminenHelsingin seudun liikenne

Hankkeen tavoitteena on kehittää HSL-alueen työnantajille suunnattu viisaan liikkumisen markkinapaikka sekä palvelu- ja tuotekokeilujen toimintamalli. Toteutus tehdään yhteistyössä HSL:n asiakasohjelman kumppaneiden ja viisaan liikkumisen palveluita tarjoavan konsultin kanssa.

Kehitettävä toimintamalli mahdollistaa työpaikoille erilaisten liikkumisen palvelujen ja tuotteiden kokeilemisen helposti, edullisesti ja ilman pitkäaikaisia sitoumuksia. HSL:llä on jo kumppanina yhteiskäyttöauto- ja vuokra-autopalveluita, tässä hankkeessa mukaan tulee myös pyöräpalvelu.

Viisaan liikkumisen markkinapaikka ja kokeilujen toimintamalli tulevat osaksi HSL:n Viisaan liikkumisen palveluja. HSL toimisi markkinapaikalla fasilitaattorina eli palvelun tarjoajien ja asiakasyritysten yhdistäjänä. HSL tarjoaisi jatkossakin työnantajille maksuttoman nk. starttipaketin eli työmatkakyselyn Työmatkalaskurilla parhaiden ratkaisujen löytämiseksi, sekä maksuttomat matkakortit osaksi kokeilupalvelua. Liikkumispalvelukumppanit tarjoavat markkinapaikalla tuotteitaan (esim. sähköpyöriä, yhteiskäyttöautoja) ja liikkumispalvelukonsultti kokeilupalvelun toteuttamista.
 hslkokeilu.blogspot.fi
Alueellisen toimintamallin pilotointi: Viisaan liikkumisen tulkkiLahden seudun liikenne

Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä yhteistyön toimintamalli Lahden kaupungin ja Lahdessa olevien työpaikkojen välille viisaan liikkumisen edistämisessä, sekä saada yhä useampi lahtelainen yritys aloittamaan viisaan liikkumisen edistäminen omassa organisaatiossaan. Hanke pyrkii laajentamaan ja vahvistamaan olemassa olevaa työpaikkayhteistyötä ja juurruttamaan viisaan liikkumisen edistämisen pysyväksi osaksi lahtelaisten yritysten toimintakulttuuria.

Toimenpiteinä luodaan yritysten yhteistyölle ja keskustelulle säännöllinen keskustelufoorumi ja tapaamispaikka, sekä osallistetaan ja kannustetaan työpaikkoja toteuttamaan konkreettisia viisaan liikkumisen toimia ideointi-kilpailun avulla. Foorumi koostuu kahdesta vuosittaisesta seminaarista ja 2-3 vuosittaisesta uutiskirjeestä. Ideointi-kilpailussa parhaat viisasta liikkumista edistävät ideat palkitaan viisaan liikkumisen tulkin avulla ja pienellä rahallisella kulukorvauksella.
 
Työasiamatkat joukkoliikenteellä – MaaS-palvelu yrityskäyttöönTuup

Projektissa tutkitaan, kehitetään ja kokeillaan yhdessä Tuup Oy:n, Mobinet Oy:n, If-vakuutusyhtiön, VR:n, HSL:n ja Turun Fölin kanssa MaaS-palvelua, joka edistää joukkoliikenteen käyttöä työasiamatkoilla. Tarkoitus on oppia, miten eri liikkumispalvelut yhdistävä sovellus vaikuttaa työasiamatkojen kulkutapavalintoihin: millainen sen pitää olla, jotta se olisi sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta houkutteleva.

Tuup tuo sovellukseensa mahdollisuuden ostaa matkan, jossa junamatkaan yhdistyy Tuupin kehittämä uusi kutsuperusteinen Kyyti-halpataksipalvelu Leppävaaran juna-asemalta Ifin Espoon konttorille. Eri käyttäjät myös yhdistyvät samaan kyytiin heidän matkustaessaan samaan aikaan samalla reitillä. Junamatkaan on mahdollista yhdistää myös HSL:n ja Föli:n matkoja.

Sovelluksen ohjelmointi tapahtuu Tuupin omana kehitystyönä. Tässä hankkeessa Tuup tarjoaa oman palvelunsa työasiamatkustamisen syvempään ymmärtämiseen konkreettisen kokeilun kautta.
 
Sähköinen työkalu työpaikoille viisaan liikkumisen suunniteluun, toteutukseen ja arviointiin UKK-instituuttiViisas liikkuminen eli kestävien kulkumuotojen käyttö työmatkoilla vaikuttaa myönteisesti liikenteeseen, ympäristöön ja työntekijöiden terveyteen. Työpaikat ovat tärkeä viisaan työmatkaliikkumisen edistämisen toimintaympäristö, koska peräti viidennes suomalaisten päivittäisistä matkoista liittyy työhön ja työasiaan. Suomalaisilla työpaikoilla viisasta työmatkaliikkumista edistetään kuitenkin vielä melko vähän; esteitä ovat muun muassa osaamisen ja resurssien puute. Esteiden vähentämiseksi UKK-instituutti kehittää yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa sähköistä työkalua, jonka avulla työpaikat voivat edistää työntekijöiden viisasta liikkumista. Kehittämisen taustalla on UKK-instituutin KÄPY-tutkimukseen (www.ukkinstituutti.fi/kapy) suunniteltu paperinen versio. Sähköisen työkalun kehittäminen käynnistyy helmikuussa ja sen toimivuutta, käytettävyyttä ja hyväksyttävyyttä testataan erilaisissa työpaikoissa toukokuussa. Lopullisen muotonsa työkalu saa käyttäjäkokemusten perusteella syyskuussa. Tietoa työkalusta levitetään markkinoinnin ja viestinnän avulla maaliskuusta 2017 alkaen ja vuoden lopussa arvioidaan työkalun käyttöönottoa, vaikuttavuutta ja juurtumista. Työkalun esittelyvideo

Viisaan liikkumisen työpaikka -seminaari 14.12.2017
Työpaikan liikkumissuunnitelman hyödyt Valpastin Oy

Liikkumissuunnittelua markkinoidaan työpaikoille esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentymisellä sekä työterveys-, pysäköinti- ja matkustuskulujen pienenemisellä. Tässä työssä etsitään mittareita, joiden avulla näitä hyötyjä päästään arvioimaan euromääräisesti. Mitä selkeämmin työpaikalla voidaan kertoa liikkumissuunnitelman toimenpiteiden euromääräisistä vaikutuksista, sitä todennäköisemmin saadaan mukaan oikeat tahot ja toimenpiteitä päästään toteuttamaan.

Hankkeessa on mukana kaksi työpaikkaa: Elisa Oyj ja Kangasalan kunta. Työpaikoilla toteutetaan työmatkakyselyt ja tulostyöpajat sekä laaditaan liikkumissuunnitelmat. Työpaikalta saatujen lähtötietojen ja erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia arvioimalla tehdään takaisinmaksuajan arviointi.

Tarkoitus on saada vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Kuinka kannattava sijoitus liikkumissuunnitelma tai sen toimenpiteet ovat? Kuinka nopeasti liikkumissuunnittelu maksaa itsensä takaisin? Pystytäänkö tätä arvioimaan?
Loppuraportti: Liikkumissuunnitelman hyödyt euroina
Kimppa-autoilulla kestävämpää työmatkaliikennettäVediafi Oy

Projektin tavoitteena on pilotoida toimintamallia ja palvelua, joka hyödyntää jaettuja leasingautoja työmatkojen kimppaliikkumisessa sekä kerätä kokemuksia jakamistalouden mahdollisuuksista työmatkaliikenteessä.

Projektin tuloksina syntyy julkinen loppuraportti sekä projektissa kehitettävä Kimppa HUB –client, joka jaetaan avoimen lähdekoodin lisenssillä ja kimpanluonti-palveluun kehitetään rajapinnasta avoin versio. Loppuraportissa esitellään laajasti kehitetty konsepti, kokeilun tutkimusmenetelmät, tärkeimmät tulokset ja mittarit.

VediaRide-sovellus Google PlayssaSivua päivitetty viimeksi 1.11.2017